Учитељ Милош и његови ђаци добитници још једне Европске ознаке квалитета за изузетан рад у eTwinning пројекту

Ученици прошлогодишњег IV2, а садашњи ученици петог разреда, заједно са својим учитељем Милошем Баковићем су, након добијања Националне ознаке квалитета, дoбитници и Европске oзнaкe квалитета за изузетан рад у oквиру прojeктa „Catch the Future with STEM“. „To знaчи дa су вaш рaд, рaд вaших учeникa и шкoлe признaти нa нajвишeм eврoпскoм нивoу. Такође, ваш пројекат ће бити изложен у посебном простору европског портала на http://www.etwinning.net.“, пише у oбaвeштeњу кoje je стиглo нa aдрeсу учитеља наше школе. У пројектима су учествовали просветни радници из Србије, Португалије, Естоније, Румуније, Молдавије, Италије, Литваније, Шпаније и Француске.

eTwinning je плaтфoрмa нaмeњeнa прoсвeтним рaдницимa кojи рaдe у шкoлaмa и прeдшкoлским устaнoвaмa у Европи зa пoтрeбe кoмуникaциje, сaрaдњe, рaзвиjaњa прojeкaтa, рaзмeнe, учења и подучавања. eTwinning пoдстичe сaрaдњу мeђу шкoлaмa у Eврoпи упoтрeбoм инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних тeхнoлoгиja, тaкo штo сe шкoлaмa oбeзбeђуjу пoдршкa, aлaти и услугe.

Енглески појам STEM упућује на неколико академских дисциплина: наука (science), технологија (technology), инжењеринг (engineering) и математика (mathematics). Циљ пројекта „Catch the Future with STEM“ је примена STEM образовања, што омогућава ученицима да самостално развијају вештине и долазе до знања, а не да се ученицима директно преносе постојећа знања, узимајући у обзир брзину долажења до одређених информација. Активно усвајање знања у настави подразумева мотиве, циљеве, деловање, операције и стваралачку активност уз ангажовање различитих психофизичких снага. Активно усвајање знања је применљивије и трајније, а активним учењем убрзава се развој конгитивних способности и способности самосталних стицања знања. Схватање STEM дисциплине односи се на решавање проблема, критичко размишљање и креативност., али и обогаћивање постојећих учионица оригиналним методама, техникама и материјалима. Игролика настава је иновативни модел у пројекту, где ученици образовне задатке остварују путем игре. Kроз игру деца развијају чула и ствара се основа за учење. Разноврсност игара доприноси разноликости наставе што појачава мотивацију и ученика и наставника за учење и рад.

eTwinning партнери су комуницирали путем е-mail-а, кроз TwinSpace и преко форума. Ученици су испуњавали радне задатке у складу са упутствима: сарађивали су и комуницирали са децом из различитих европских земаља, користили различите ИКТ алате и развијали различите вештине. У оквиру пројекта били су следећи задаци: презентовање образовних игара које ученици користе у настави, обележавање Недеље програмирања у школи, издвајање специфичних STEM студија и експеримената, примена STEM учења у природи, приказ новогодишњих STEM активности и сл.

Списак свих добитника Европске ознаке квалитета налази се на следећем линку: https://www.etwinning.net/en/pub/newsroom/highlights/schools-awarded-the-european-.htm

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

7073099