Акта школе

 

ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ РАДА ШКОЛЕ И ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛЕ

Годишњи план рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2023/2024. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2022/2023. годину

Годишњи план рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2022/2023. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2021/2022. годину

Годишњи план рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2021/2022. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2020/2021. годину

Годишњи план рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2020/2021. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2019/2020. годину

Годишњи план рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2019/2020. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2018/2019. годину

Годишњи план рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2018/2019. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2017/2018. годину

Годишњи план рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2017/2018. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2016/2017. годину

Годишњи план рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2016/2017. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2015/2016. годину

Годишњи план рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2015/2016. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2014/2015. годину

Годишњи план рада основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2014/2015. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2013/2014. годину

 


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Школски програм основног образовања и васпитања од школске 2021/2022. до 2024/2025. године

Школски програм основног образовања и васпитања од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Уводни део Школског програма од школске 2013/2014.до 2016/2017.године

 


ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Анекс Школски развојни план од школске 2020/2021. до 2025/2026. године

Школски развојни план од школске 2020/2021. до 2025/2026. године

Школски развојни план од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Школски развојни план од школске 2013/2014.до 2016/2017.године

 


СТАТУТ ШКОЛЕ

Статут Основне школе "Деаснка Максимовић" Ковин

 


ПРАВИЛНИЦИ

Измена и допуна Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује Основна школа "Десанка Максимовић" Ковин

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о избору ученика генерације

Правилник о понашању ученика, запослених, родитеља односно других законских заступника и других лица

Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у школи 

Правилник о активностима, евидентирању и праћењу друштвено-корисног, односно хуманитарног рада ученика и извештавања о његовим ефектима

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности запослених

Правилник о спровођењу испита

Правилник о финансијском управљању и контроли

Правилник о видео надзору

Правилник о заштити података личности

Правилник о канцеларијском и архивксом пословању

Правилник о понашању запослених у спречавању сукоба интереса

Правилник о раду Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин


ПОСЛОВНИЦИ

Пословник o раду Наставничког већа

Пословник o раду Савета родитеља

Пословник o раду Школског одбора

Пословник o раду Ученичког парламента


ОСТАЛО

Списак уџбеника за школску 2024/2025. годину - нижи разреди

Списак уџбеника за школску 2024/2025. годину - виши разреди

Списак уџбеника за школску 2023/2024. годину - нижи разреди

Списак уџбеника за школску 2023/2024. годину - виши разреди


ОСТАЛО

Oдлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Упутство за безбедан и здрав рад у спречавању настанка и ширења заразне болести COVD-19 за спољне извођаче радова, добављаче, дистрибутере, спољне сараднике

Права детета и ученика, обавезе и одговорности ученика

Правила заштите од пожара

 

 

 

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

9274043